سیمیدکو بر مدار توسعه پایدار اقتصادی با افزایش تولید و بومی‌سازی

اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای سیمیدکو بر اساس حفظ ارزش کیفیت در جذب مشتریان از طریق افزایش تولید پایدار با بومی‌سازی قطعات و تجهیزات در همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دارد که ماحصل این کار افزایش میزان رضایت مشتریان و اشتغال جوانان در سال جاری بوده است.
سیمیدکو بر مدار توسعه پایدار اقتصادی با افزایش تولید و بومی‌سازی

به گزارش روابط گستر، برنامه‌ها و اقدامات شرکت سیمیدکو با اینکه مدت‌ها قبل بومی‌سازی را در دستور کار خود قرار داده بود اما در سال جاری براساس منویات رهبر معظم انقلاب وتحقق شعار سال مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین» این اقدام را سرعت بخشید. در این راستا با اجرای طرح‌هایی در جهت توسعه اقتصاد ملی و افزایش تولید پایدار مباحث بومی‌سازی که زمینه اشتغال را برای جوانان و نیروهای نخبه و متخصص فراهم می‌کند را در دستور کار خود قرار داد.
 
شـرکت صنعتی و معدنی توسـعه فراگیـر سـناباد (سـیمیدکو) یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان مواد اولیه زنجیره فولاد ایران به شمار می‌آید. رشد آمار تولید کنسانتره و حرکت در مسیر ایجاد ارزش افزوده بیشتر از طریق تولید گندله موجب شده است تا این شرکت رشد قابل توجهی را در سطح درآمدها و سودآوری خود تجربه کند.  
 
شرکت سیمیدکو از ابتدای سال 1397 با توجه به توان متخصصین داخلی در راستای بومی سازی فرآیند ها و کاهش تاثیر پذیری تحریم های بین المللی شروع به بومی سازی تجهیزات و قطعات یدکی و همچنین افزایش تخصص در زمینه های نگهداری و تعمیرات کرد. همچنین بصورت موازی با این امر، شروع به معادل سازی تجهیزات بکار رفته در صنایع خود کرده به طوری که تا پایان آبان ماه 1400 کارنامه ای درخشان را در زمینه های ذکر شده از خود برجای گذاشته است.
 
مدیرعامل این شـرکت در خصوص تأثیـر توسـعه سیاسـت بومی سـازی سـیمیدکو در سـطح اسـتان و ملـی معتقد است؛ وقتـی از توسـعه صنعتـی در سـطح اسـتان و کشـور عبارت از  یـک زنجیره به هم پیوسـته از شـرکتهای سـازنده، تأمین کننـده، مشـاورین فنی و ... است کـه قاعدتاً بـا حـذف وابسـتگی صنعتـی بـه خـارج از کشـور باعـث پویایـی و ظهـور شـرکت‌های دانش بنیـان درسـطح اسـتان و کشـور خواهد شـد.  
 
حمایت و همکاری سیمیدکو با شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر موجب شده است تا فرصت مناسبی برای رونق فعالیت‌ها و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح استان و کشور  شکل بگیرد.
 
تاثیر و نتایج تقویت همکاری‌ها میان سیمیدکو و شرکت‌های دانش‌بنیان از چندین جنبه اهمیت دارد. این امر از یک طرف باعث به وجود آمدن زمینه‌های انگیزش، رشد و توسعه بومی‌سازی در این شرکت از طریق توانمندسازی سازندگان می‌شود و از طرف دیگر، ارتقای دانش فنـی کارکنان و انتقـال دانـش و تجربـه بومی‌سـازی و اشـتراک‌گذاری تجربیـات به سـایر شـرکت‌های صنعتـی و معدنـی را نیز به دنبال خواهد داشت. شکل‌گیری این همکاری همچنین باعـث تقویـت شرکت‌های دانش‌بنیان در سـطح شهرسـتان و اسـتان شده و بالطبـع افزایش میـزان اشـتغال، خصوصـا در بخـش صنایـع و کارگاه‌هـای سـاخت را نیز به دنبال داشته است.
 
این شرکت بـا توجـه بـه سیاسـت بومی سـازی قطعـات و تجهیـزات پیچیـده، به صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم باعث تأثیر در تولیـد پایـدار، قطـع وابسـتگی خارجـی، اشـتغالزایی، توسـعه و شـکل گرفتـن کارگاه هـا و فعـال شـدن کارخانه هـای تأمین کننـده شده است.
 
سیمیدکو با هوشمندسازی بسیاری از فرآیندها و نظم بخشیدن به آن‌ها شیوه‌ای متفاوت و نو را برای پیشرفت و تعالی منابع انسانی در پیش گرفته است که تاکنون بخش های مهمی از اهداف مورد نظر شرکت محقق شده‌اند.
 
شركت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد يكي از شركتهاي تابعه هلدینگ فولاد خوزستان است كه بر اساس سیاست‌ها و در راستای اهداف و چشم انداز بلند مدت آن با مسئوليت تولید کنستانتره وگندله آهن پایه گذاری شده است. نگاهی به عملکرد سیمیدکو در سال‌های اخیر، حاکی از روند رو به رشد آمار تولید این شرکت است، به طوری که تولید کنسانتره این شرکت، که در سال 1397 حدود یک میلیون و 609 هزار تن بود، در سال 1400 با رشدی حدودا 3/56 درصدی به بیش از 2میلیون و 516 هزار تن رسید که این امر به معنای عبور تولید کنسانتره سیمیدکو از ظرفیت اسمی بود.
 
همچنین با بهره‌برداری از کارخانه تولید گندله، در سال 1399، این شرکت یک میلیون و 130 هزار تن گندله تولید کرد. آمار تولید گندله سیمیدکو در شش‌ماهه نخست سال 1400 نیز، با رشدی 5/6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، به حدود 575 هزار و 461 تن رسید.
 
نام‌گذاری سال 1401 به «تولید: دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نشان از اهمیت مقوله تقویت تولید و تکیه بر توان و دانش داخلی در بهبود شرایط اقتصادی کشور و حل مشکل اقتصاد دارد، مقوله‌ای که سیمیدکو از مدت‌ها قبل آن را در اولویت برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود قرار داده است

و جزو پیشگامان آن محسوب می‌شود که از جمله این اقدامات می‌توان به احداث و بهره‌برداری از کارخانه گندله‌سازی این مجموعه اشاره کرد. در احداث این کارخانه، که با سرمایه‌گذاری 115 میلیون یورویی انجام شده و زمینه‌ اشتغال حدود یک هزار و 500 نفر را فراهم آورده است، طراحی، مهندسی و اجرای طرح توسط مهندسان ایرانی صورت گرفته و حدود 50 درصد از تجهیزات آن ساخت داخل‌اند.
 
خط‌ مشی سیمیدکو قرارگیری در رتبه‌های برتر صنایع معدنی کشور به واسطه خلق ارزش و توجه به اصولی همچون مشتری‌مداری، مسائل زیست‌محیطی و حفظ کرامت انسانی است.
 
در همین راستا، سیمیدکو مدیریت منابع انسانی را رکن اساسی تحقق اهداف سازمانی خود می‌داند و به اعتقاد این شرکت، تحقق و ایجاد نظام مدیریت رفتار سازمانی به عنوان یکی از شاخه‌های مهم مدیریت منابع انسانی، زمینه رشد و بالندگی‌اش را فراهم می‌سازد.میزان پیشرفت سازمانی سیمیدکو در حوزه منابع انسانی نیز با استفاده از منطق راداری با هلدینگ فولاد خوزستان سنجیده می‌شود. در این مدل تعالی و پیشرفت سازمانی، سیمیدکو نقاط ضعف و قوت مجموعه خود را شناسایی می‌کند و با مقایسه آن با هلدینگ خود، نسبت به بهره‌گیری از نقاط قوت و بهبود نقاط ضعف در مدیریت رفتار سازمانی گام برمی‌دارد. برنامه‌های سازنده سیمیدکو در افق‌ پنج ساله تا سال 1405 برای دستیابی به اهداف سازمانی ترسیم شده است.
 
سیمیدکو با هوشمندسازی بسیاری از فرآیندها و نظم بخشیدن به آن‌ها شیوه‌ای متفاوت و نو را برای پیشرفت منابع انسانی در پیش گرفته که تاکنون بخش های مهمی از اهداف مورد نظر شرکت محقق شده‌اند. از جمله این اهداف محقق‌شده می‌توان به فرآیند هوشمندسازی و اتوماسیون امور اداری مانند دریافت گواهی ‌اشتغال به کار و درخواست ماموریت داخل کشور، تغییر و تحول در فرهنگ آموزش سازمانی، شناسایی و اجرای اولویت‌های ایمنی و بهداشت محیط کار با خرید فایرتراک و نگهداری فضای سبز اشاره کرد.

دیگران چه می خوانند:

سیمیدکو بر مدار توسعه پایدار اقتصادی با افزایش تولید و بومی‌سازی

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟