همکاری”ویستو” با مرکز فابا در برگزاری نمایشگاه تراکنش در فضای متاورس